ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ปรับปรุงล่าสุด: 06 กรกฎาคม 2023

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่มีความหมายที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้ให้มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้:

  • บริษัท (เรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” ในนโยบายคุกกี้นี้) หมายถึง Bitcoin Revolution ,Asia Square Tower, 8 Marina View, Singapore, 018960
  • คุณหมายถึงผู้ใช้ บุคคลที่เข้าถึงบริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม
  • เว็บไซต์อ้างถึง https://btcrevolution.cloud/
  • บริการอ้างอิงถึงเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของบริการ

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือเนื้อหาของบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาในบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของลิงก์ภายนอก

บริการอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ให้บริการหรือดูแลโดยหรือในเครือบริษัท

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง ความทันเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

ข้อผิดพลาดและการละเว้นการปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลที่ได้รับจากบริการนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในเรื่องที่สนใจเท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของบริการเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะของกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ หรือผลที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการใช้งานที่เหมาะสม

บริษัทอาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเสมอไป บริษัทจัดทำเนื้อหาดังกล่าวเพื่อการวิจารณ์ ข้อคิดเห็น การรายงานข่าว การสอน ทุนการศึกษา หรือการวิจัย

บริษัทเชื่อว่าสิ่งนี้ถือเป็น “การใช้งานโดยชอบธรรม” ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 107 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบริการเพื่อจุดประสงค์ของคุณเองซึ่งนอกเหนือไปจากการใช้งานโดยชอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ดูข้อจำกัดความรับผิดชอบที่แสดงออกมา

บริการอาจมีมุมมองและความคิดเห็นที่เป็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงนโยบายอย่างเป็นทางการหรือตำแหน่งของผู้แต่ง หน่วยงาน องค์กร นายจ้าง หรือบริษัทอื่น ๆ รวมถึงบริษัท

ความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ถือเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ รับผิด และตำหนิสำหรับการหมิ่นประมาทหรือการฟ้องร้องใดๆ ที่เป็นผลมาจากสิ่งที่เขียนหรือเป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เขียนในความคิดเห็น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้และขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ไม่มีการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการจัดทำขึ้นด้วยความเข้าใจว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านกฎหมาย การบัญชี ภาษี หรือคำแนะนำและบริการทางวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แทนการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี กฎหมาย หรือที่ปรึกษาที่มีความสามารถอื่นๆ

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ

“ใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง” ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดในบริการมีให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา หรือผลที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้ และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันประสิทธิภาพ ความสามารถในการขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือใครก็ตามสำหรับการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริการหรือต่อความเสียหายที่ตามมา พิเศษ หรือคล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ข้อสงวนสิทธิ์ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

‘ Bitcoin Revolution ‘ (‘ Bitcoin Revolution ‘) อนุญาตให้ผู้ใช้ (ต่อไปนี้: “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้”) ซื้อขายในการลงทุนที่มีการเก็งกำไรสูงซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน การซื้อขายดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจความเสี่ยงอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขาย ‘ Bitcoin Revolution ‘ ไม่ได้จัดการหรือเสนอคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การบัญชี หรือการลงทุนใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม การทำกำไร กลยุทธ์การลงทุน หรือเรื่องอื่น ๆ ในลักษณะนั้น

ผู้ใช้ทั้งหมดและผู้ใช้ที่คาดหวังควรอ่านการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อไปนี้และคำเตือนที่อยู่ในเอกสารนี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะสมัคร ‘ Bitcoin Revolution ‘ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ และก่อนที่จะเริ่มซื้อขายในตลาดการเงินต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเอกสารนี้ไม่สามารถและไม่ได้เปิดเผยหรืออธิบายความเสี่ยงทั้งหมดและประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex, CFDs และ Cryptocurrencies ประกาศนี้ออกแบบมาเพื่ออธิบายในเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องรับมือกับ Forex, CFD และ Cryptocurrencies อย่างยุติธรรมและไม่ทำให้เข้าใจผิด

เนื่องจากธรรมชาติของการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง ‘ BITCOIN REVOLUTION ‘ จึงไม่รับประกันหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าผู้ใช้จะทำกำไรใด ๆ หรือผู้ใช้จะไม่สูญเสียเงินลงทุนที่ฝากไว้ใด ๆ หรือทั้งหมด

การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD และสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับสมาชิกทุกคนในที่สาธารณะ แต่สำหรับนักลงทุนที่:

(a) เข้าใจและเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(b) คำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน วิถีชีวิต และภาระผูกพันทางการเงินสามารถถือว่าการสูญเสียการลงทุนทั้งหมดของพวกเขา

(c) มีความรู้เพื่อทำความเข้าใจการซื้อขาย Forex, CFD และ Cryptocurrencies รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงและตลาด

‘ Bitcoin Revolution ‘ จะไม่ให้คำแนะนำใด ๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับ Forex, CFDs และ Cryptocurrencies สินทรัพย์อ้างอิงและตลาด หรือให้คำแนะนำการลงทุนใด ๆ ดังนั้น หากผู้ใช้ไม่เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ควรขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หากผู้ใช้ยังไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex, CFDs และ Cryptocurrencies ผู้ใช้ก็ไม่ควรซื้อขายเลย

Forex, CFDs และ Cryptocurrencies เป็นเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ที่ได้รับมูลค่าจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิง/ตลาดที่พวกเขาอ้างถึง (ตัวอย่างเช่น: สกุลเงิน ดัชนีตราสารทุน หุ้น โลหะ ดัชนี ฟิวเจอร์ส ฟอร์เวิร์ด เป็นต้น) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในสินทรัพย์/ตลาดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความผันผวนของราคาของสินทรัพย์/ตลาดอ้างอิงจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรจากการค้าของตน

ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึง

ความผันผวน – การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง/ตลาดสามารถผันผวนและคาดเดาไม่ได้ สิ่งนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อกำไรและขาดทุนของผู้ใช้ การทำความเข้าใจความผันผวนของตลาดอ้างอิงจะช่วยแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการซื้อขายและจำนวนเงินที่เขายินดีจะเสีย

การแกว่งตัวของตลาด – การแกว่งคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในราคาของราคาสินทรัพย์อ้างอิงจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง ปัจจัยหลายอย่างสามารถนำไปสู่การ Gapping (เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการประกาศของตลาด) และ Gapping สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเมื่อตลาดอ้างอิงเปิดและเมื่อปิด เมื่อปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดอ้างอิงปิด ราคาของตลาดอ้างอิงเมื่อเปิดใหม่อีกครั้ง (และราคาที่ได้มาของเรา) อาจแตกต่างจากราคาปิดอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่มีโอกาสที่จะปิดการซื้อขายของคุณในระหว่างนั้น ‘Gapping’ อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสีย (หรือกำไร) อย่างมีนัยสำคัญ

สภาพคล่องของตลาด – ราคาของ Forex, CFDs และ Cryptocurrencies จะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทาน โครงการและนโยบายของรัฐบาล เกษตรกรรม การค้าและการค้า เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติ และลักษณะทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้น ของตลาดที่เกี่ยวข้องและสินทรัพย์อ้างอิงของ Forex, CFD และ Cryptocurrencies บางส่วนอาจไม่กลายเป็นสภาพคล่องในทันทีอันเป็นผลมาจากความต้องการที่ลดลงสำหรับสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ และด้วยเหตุนี้ภายใต้สภาวะตลาดบางอย่าง อาจเป็นไปไม่ได้ที่คำสั่งของผู้ใช้จะดำเนินการได้ ซึ่งนำไปสู่การขาดทุน

เป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อพูดถึงการซื้อขายสกุลเงิน อาจมีสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และ/หรือเงื่อนไขต่างๆ เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ต้นสัปดาห์ หรือระหว่างวันหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ข่าวเศรษฐกิจหรือการเมืองที่ทำให้ตลาดสกุลเงิน เปิดด้วยระดับราคาที่อาจแตกต่างจากราคาก่อนหน้าอย่างมาก

* คำเตือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง *

การซื้อขาย Forex, CFDs และ Cryptocurrencies มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนของคุณ ประกาศคำเตือนความเสี่ยงนี้ไม่สามารถและไม่เปิดเผยความเสี่ยงทั้งหมดและแง่มุมที่สำคัญอื่น ๆ ของการซื้อขายออปชั่นและตราสารอนุพันธ์ คุณไม่ควรเก็งกำไรด้วยเงินทุนที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้ เราขอแนะนำให้คุณอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ของเราก่อนที่จะเริ่มใช้บริการของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ คุณสามารถติดต่อเรา: