Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad: 06 juli 2023

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I enlighet med dessa villkor:

Med dotterbolag avses en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelarna eller andra värdepapper som berättigar till rösträtt vid val av styrelseledamöter eller annan verkställande myndighet.

Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Land avser Förenade kungariket

Företaget (benämns antingen ”Företaget”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” i detta Avtal) avser Bitcoin Revolution Ltd, Asia Square Tower, 8 Marina View, Singapore, 018960.

Enhet avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Med Tjänst avses Webbplatsen.

Allmänna villkor (även kallade ”Villkor”) avser dessa Allmänna villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och Bolaget avseende användningen av Tjänsten.

Tredje parts sociala medietjänst innebär alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgänglig av tjänsten.

Webbplatsen hänvisar till Bitcoin Revolution, tillgänglig från https://btcrevolution.cloud/

Med du avses den person som har tillgång till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk person på vars vägnar en sådan person har tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Bekräftelse

Detta är de villkor som reglerar användningen av denna tjänst och det avtal som gäller mellan dig och företaget. I dessa villkor anges alla användares rättigheter och skyldigheter när det gäller användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten förutsätter att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor får du inte använda tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte att personer under 18 år använder tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets sekretesspolicy. Vår integritetspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter när du använder applikationen eller webbplatsen och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Användarkonton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla oss information som är korrekt, fullständig och aktuell vid varje tidpunkt. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att komma åt tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredje parts sociala medietjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord för någon tredje part. Du måste omedelbart meddela oss om du blir medveten om något brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för rättigheter för en annan person eller enhet än du utan lämpligt tillstånd, eller ett namn som på annat sätt är stötande, vulgärt eller obscent.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli exklusiv egendom för företaget och dess licensgivare.

Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar i både Sverige och andra länder.

Våra varumärken och vår trade dress får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att företaget inte ska vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa regler och villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Begränsning av ansvar

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska hela ansvaret för företaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och ditt exklusiva rättsmedel för allt ovanstående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga för särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador av något slag (inklusive, men inte begränsat till, skador på grund av utebliven vinst, förlust av data eller annan information, avbrott i affärsverksamheten, personskador, förlust av integritet som uppstår till följd av eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används tillsammans med tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten av sådana skador och även om rättsmedlet inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte är tillämpliga. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas till den största utsträckning som tillåts enligt lag.

Friskrivningsklausul ”I befintligt skick” och ”I TILLGÄNGLIGT skick”

Tjänsten tillhandahålls Dig ”SOM DEN ÄR” och ”SOM TILLGÄNGLIG” och med alla fel och brister utan garanti av något slag. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig företaget, för egen del och för sina dotterbolag och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, när det gäller tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-infragmentering, och garantier som kan uppstå i samband med handel, prestationer, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående lämnar företaget ingen garanti eller något åtagande och gör inga utfästelser av något slag om att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) om tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller den information, det innehåll och de material eller produkter som ingår i tjänsten; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om noggrannhet, tillförlitlighet eller aktualitet för information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller för företagets räkning är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig kod, timebomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller för dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

Tillämplig lag

Landets lagar, med undantag för dess lagvalsregler, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Lösning av tvister

Om du har några frågor eller tvister om tjänsten samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare i Europeiska unionen (EU)

Om du är en konsument inom Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

Förenta staterna Rättslig efterlevnad

Du försäkrar och garanterar att (i) Du befinner dig inte i ett land som omfattas av USA:s embargo eller som av USA:s regering har betecknats som ett land som ”stöder terrorism”, och (ii) Du är inte upptagen på någon lista från Förenta staternas regering över förbjudna eller begränsade parter.

Uppdelbarhet och avstående

Uppdelbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig kommer denna bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå syftet med bestämmelsen i största möjliga utsträckning enligt gällande lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att gälla fullt ut.

Befrielse

Med undantag för vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva ett sådant fullgörande när som helst därefter och inte heller ska ett avstående från en överträdelse utgöra ett avstående från någon efterföljande överträdelse.

Översättning Tolkning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den engelska originaltexten ska ha företräde i händelse av en tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring bestäms av oss efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, ska du sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

Via e-post: [email protected]

Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://btcrevolution.cloud/contact

Via telefonnummer: +65 6407 1000